De Examencommissie

Dit document is op aanvraag te verkrijgen via het secretariaat

De examencommissie:

Beroepsonderwijs is steeds in beweging, waarbij de nadruk dient te liggen op de juiste koppeling van
onderwijs en praktijkveld. Om onderwijs en praktijkveld goed op elkaar te laten aansluiten is een
hechte samenwerking tussen diverse disciplines noodzakelijk. Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen
zich beter richten op de eindtermen. De begeleiding van cursisten moet optimaal zijn. De toetsing
moet afgestemd op wat het praktijkveld vraagt en wordt zo de gehele sportverzorging en –massage
naar een hoger niveau gebracht; een belangrijke kwalitatieve verbetering. Met deze innoverende
maatregelen zijn wij er stellig van overtuigd de juiste weg te zijn ingeslagen om de Sportverzorging
en –massage een eigen volwassen plaats in het beroepsveld te kunnen geven.

Taken van de examencommissie
– vaststellen, wijzigen en opheffen van examenreglementen;
– vaststellen en wijzigen van exameneisen;
– vaststellen van exameneisen van nieuw ontwikkelde cursussen en nascholingscursussen;
– organiseren en houden van examens;
– het voorbereiden en opleiden van examinatoren;
– het afgeven van licenties, diploma’s en/of certificaten;
– het geven van informatie m.b.t. de examens;
– het beheren van een register van gediplomeerde sportverzorgers en -masseurs, welke voldoen aan
de door de RIAS gestelde eisen;